Prevádzkovateľ spoločnosť Adam Miščík, so sídlom Puškinova 617/22, Sabinov, 083 01, IČO: 47 830 344 (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Spoločnosť“), spracúva vaše osobné údaje za účelom Vášho kontaktovania vo veci objednávok našich služieb v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom ste dotknutou osobou a Vás sa dotýkajú spracúvané osobné údaje.

O Účeloch a súvisiacich podmienkach spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom vás informujeme v časti „Účely spracúvania“.

Ako Prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť štátny orgánov, ak to vyplýva z osobitných predpisov (napríklad zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore). Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb pre našu Spoločnosť. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na určené účely a iba v súlade s našimi pokynmi.

Vaše osobné údaje získavame predovšetkým priamo od Vás, a to vtedy, keď nám ich dobrovoľne poskytujete v súvislosti s dopytom alebo žiadosťou o naše služby, ktoré nám adresujete osobne, telefonicky, písomne poštou alebo elektronicky e-mailom a prostredníctvom nášho objednávkového/kontaktného formulára na webovej stránke spoločnosti, a to na základe Vašej žiadosti.

V prípade, ak ste zamestnancom nášho zákazníka, ktorý je právnickou osobou, prípadne živnostníkom, ktorý si Vás určil ako svoju oprávnenú osobu pre jednotlivé oblasti komunikácie týkajúce sa dodávky produktov a služieb v rámci zmluvných vzťahov, osobné údaje získavame od Vášho zamestnávateľa; poskytnutím údajov, ktoré sú obsahom tejto informácie nie je dotknutá informačná povinnosť Vášho zamestnávateľa v rozsahu podľa článku 13 nariadenia, resp. § 19 zákona pri získavaní a spracúvaní Vašich osobných údajov v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom zamestnanca a zamestnávateľa

Kontaktné údajeV prípade otázok nás kontaktujte na adrese:

Adam Miščík, Puškinova 617/22, Sabinov, 083 01

info@nial.sk

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracúvania ako sú uvedené v tomto vyhlásení. Lehoty uchovávania osobných údajov pre jednotlivé účely spracúvania sú uvedené v časti II.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje nespracúvame prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania s právnym alebo obdobne závažným účinkom a neposkytujeme ich do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré si nevyžadujú Váš súhlas, je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Medzi oprávnené záujmy, ktoré spoločnosť sleduje patria:

  • kontaktný formulár, prostredníctvom ktorého sa spracúvajú osobné údaje pozostávajúce z meno, priezvisko, e-mail, telefón, za účelom položiť otázku alebo dopyt spoločnosti, pričom ide o oprávnený záujem dotknutej osoby a osobné údaje sa ukladajú k nevyhnutnej dobe pre vykonanie služby;


Je v oprávnenom záujme spoločnosti propagovať svoju činnosť, informovať o zľavách, nových produktoch a aktivitách spoločnosti, s cieľom podpory predaja a ekonomického rastu spoločnosti, vrátane organizovania súťaží. V súlade s týmto oprávneným záujmom Vás však dopredu požiadame o udelenie súhlasu. Niektoré marketingové metódy môžu mať právny základ v zmluvnom vzťahu (napríklad spotrebiteľská súťaž), o podmienkach spracúvania osobných údajov budete informovaný osobitne. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania oprávneného záujmu, do odvolania súhlasu, po dobu platnosti zmluvy. Na základe vami udeleného súhlasu môžu byť na účel marketingu vaše osobné údaje poskytnuté tretej strane (napríklad reklamnej agentúre). O podmienkach poskytnutia budete informovaný osobitne.

Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov do jeho odvolania.

Je v oprávnenom záujme spoločnosti zabezpečiť efektívnu komunikáciu s klientom prostredníctvom sociálnych sietí, prijímať jeho žiadosti, podnety a súčasne prezentovať spoločnosť a vytvárať komunitu priaznivcov spoločnosti, osôb podporujúcich alebo zaujímajúcich sa o činnosť spoločnosti. Osobné údaje budeme spracúvať po dobu trvania oprávneného záujmu. Osobné údaje v rozsahu profilu na sociálnej sieti, obsahu verejnej komunikácie, sú zverejňované.

Vaše osobné údaje spracúvame vo verejnom záujme na účely správy registratúry podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 rokov a poskytnuté Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a/alebo sprostredkovateľovi.

Na plnenie našich zákonných povinností pri vedení účtovníctva spracúvame vaše osobné údaje na základe zákonov: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z. Z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 40/1963 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde, zákon č. 286/1992 Zb. O dani z príjmov, Zákonník práce, zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 rokov. Ich poskytnutie na tento účel je vašou zákonnou povinnosťou. V prípade neposkytnutie osobných údajov vám nemôžeme poskytnúť služby a uzatvoriť zmluvný vzťah. Vaše osobné údaje budú poskytnuté príslušnému daňovému úradu a sprostredkovateľovi.

V súlade s čl. 6 ods. 4 Nariadenia môžeme osobné údaje spracúvať na účel zlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania, ak je pri danej spracovateľskej činnosti možné predpokladať uplatňovanie právnych nárokov, súdnych právomocí, mimosúdne vymáhanie pohľadávok, exekúciu alebo obhajobu práv prevádzkovateľa v súlade so zákonmi: Správny súdni poriadok, Civilný sporový poriadok, Exekučný poriadok, čl. 9 ods. 2 písm. c) Nariadenia, ak sú predmetom spracúvania osobné údaje osobitnej kategórie podľa čl. 9 ods. 1 Nariadenia alebo na základe zmluvného vzťahu. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 5 rokov od ukončenia konania, sporu a budú poskytnuté účastníkom konania, audítorovi, prípadne inému oprávnenému subjektu.

Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa spracúvať kontakty subjektov, s ktorými vedie komunikáciu, má obchodné vzťahy a pod. a súčasne v spojení s § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zamestnávateľ poskytuje alebo zverejňuje osobné údaje zamestnancov. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu a/alebo po dobu platnosti uvedených kontaktov a budú poskytované účastníkom komunikácie.

Je zákonnou povinnosťou spoločnosti zabezpečiť prešetrovanie podnetov súvisiacich s protispoločenskej činnosťou v úrade so zákonmi č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zrušený k 01.03.2019) a č. 54/2019 Z. z., Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje budú spracúvané 5 rokov od ukončenia konania, ich poskytnutie nie je vašou zákonnou povinnosťou. Osobné údaje budú poskytnuté účastníkom konania, audítorovi a Úradu na ochranu oznamovateľovi protispoločenskej činnosti.

Je zákonnou povinnosťou spoločnosti riadne a včas vybaviť žiadosť dotknutej osoby uplatňujúca si svoje práva podľa Nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (zákon sa aplikuje v špecifických prípadoch). Osobné údaje budú uchovávané po dobu 5 rokov od ukončenia konania, ich poskytnutie nie je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby. Osobné údaje budú poskytnuté účastníkom konania.

Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa a súčasne jeho povinnosťou vyplývajúcou z Nariadenia prijať primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom zamedziť nezákonnému spracúvaniu osobných údajov a iných informácií, ktoré je v prostredí prevádzkovateľa potrebné chrániť, zabezpečiť ochranu majetku, života a zdravia, s cieľom sieťovej ochrany systému, ochrany objektu, aktív, vrátane monitorovania kamerovým systémom. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 1 roka, kamerové záznamy po dobu 6 dní. Osobné údaje sa neposkytujú (okrem oprávnených orgánov štátu).

a) Právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 nariadenie)

Ako dotknutá osoba máte právo, aby sme Vám potvrdili, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás dotýkajú. Ak Vaše osobné údaje spracúvame, máte právo získať k nim prístup a ďalšie informácie o účele spracúvania, kategórii spracúvaných osobných údajov, komu boli alebo môžu byť údaje poskytnuté, o dobe uchovávania údajov, o opravu Vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, o práve namietať spracúvanie osobných údajov. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Informácie o osobných údajov budú poskytnuté v písomnej alebo elektronickej forme. Za opakované poskytnutie osobných údajov Vám prevádzkovať bude účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

b) Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 nariadenia)

Ako dotknutá osoba máte právo na opravu Vašich spracúvaných osobných údajov. Po upozornení Spoločnosť vykoná opravu vašich údajov v požadovanom rozsahu.

c) Právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“) (čl. 17 nariadenia)

Ako dotknutá osoba máte právo na vymazanie spracúvaných osobných údajov a na ich zabudnutie. Po požiadaní o vymazanie spracúvaných osobných údajov, spoločnosť pristúpi k ich výmazu.

d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia)

Ako dotknutá osoba máte v prípadoch, keď nie je jednoznačné, či a kedy sa Vaše spracúvané osobné údaje musia vymazať, právo uplatniť na obmedzenie spracúvania. Toto právo môžete uplatniť v prípadoch, ak je presnosť Vašich osobných údajov spochybnená, ak nechcete vymazať údaje, ak už Vaše osobné údaje nie sú potrebné na pôvodný účele, ale nemôžu byť vymazané z právnych dôvodov alebo ak sa rozhoduje o námietke proti spracovaniu osobných údajov. Uplatnenie práva na obmedzenie spracúvania znamená, že vaše osobné údaje môžu byť spracúvané s vaším súhlasom len pri zriaďovaní, výkone alebo obhajobe právnych nárokov, na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov verejného záujmu

e) Právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 nariadenia)

Máte právo získať a požiadať Spoločnosť o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na získanie a prenosnosť osobných údajov sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe Zákonníka práce, Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci prípadne na základe ďalších osobitných predpisov.

f) Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 nariadenia)

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov ak sa domnievate, že Spoločnosť nemá právo na ich spracúvanie. Na základe uplatneného práva namietať nebudeme spracúvať Vaše osobné údaje okrem, ak preukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami. Vaše osobné údaje však môže Spoločnosť spracovať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

g) Právo odvolať súhlas

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov a to osobne na adrese prevádzky Spoločnosti, písomne na adresu Spoločnosti alebo elektronickou poštou na info@nial.sk.

h) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 77 nariadenia)

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek podať sťažnosť na spracúvanie Vašich osobných údajov a to osobne na adrese prevádzky Spoločnosti, písomne na adresu Spoločnosti alebo elektronickou poštou na info@nial.sk. Rovnako máte právo podať sťažnosť aj dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Webová stránka nial.sk a online služby s ňou spojené môžu za účelom optimalizácie služieb využívať tzv. cookies.

Cookie je malý súbor skladajúci sa zvyčajne z písmen a číslic, ktorý prevádzkovateľ prostredníctvom internetového servera posiela do súboru cookie prehliadača na pevnom disku počítača návštevníka webu. Na základe tejto skutočnosti dôjde k rozpoznaniu zariadenia návštevníka webu pri opätovnej návšteve, a to ako náhle dôjde k spojeniu medzi internetovým serverom prevádzkovateľa webu a internetovým prehliadačom návštevníka.

Súbor cookie ukladá vaše preferencie pri prechádzaní webovej stránky alebo v prípade, že si prispôsobíte webovú stránku svojim individuálnym požiadavkám. Pri nasledujúcej návšteve súbor cookie pripomenie webu vaše preferencie a ponúkne vám tak prostredie, na ktoré ste boli podľa svojich posledných návštev zvyknutí. Prostredníctvom cookie sa môžu načítať skôr zadané informácie, napr. automaticky pred vyplniť prihlasovacie údaje. Ak odstránite všetky súbory cookies, budete musieť svoje predvoľby pre náš web nastaviť znova. V prípade použitia iného zariadenia alebo prehliadača, budete musieť rovnako svoje predvoľby oznámiť znova.

Dáta sa zhromažďujú anonymne a generujú sa z nich najmä zostavy s informáciami:

  • dátum a čas vášho vstupu na naše stránky,
  • koľko a aké stránky ste navštívili a koľko ste na nich strávili času, názov vašej internetovej domény a IP adresa, ktorá vám umožní vstúpiť na naše internetové stránky,
  • internetový prehliadač, ktorý používate,
  • operačný systém vášho počítača,
  • internetová stránka, z ktorej ste boli odkázaní na web.


Súbory cookies používané na stránke www.nial.sk a s ňou súvisiacich podstránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.

Spoločnosť na webe prevádzkuje iba základné súbory cookies, ktoré sú potrebné pre funkčnosť webu, sú vyňaté zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady č.2002/58/ES a nemusia byť deaktivované. Tieto súbory cookies však môžete odmietnuť. Nastavenia vášho prehliadača môžete podľa potreby upraviť tak, aby súbory cookies odmietal. Ak tak učiníte, nebudete pravdepodobne môcť úplne využívať interaktívne funkcie webovej stránky nial.sk.